Benodigde Informatie

 • De praktijk is open voor mensen die komen wonen in Leerdam-West. Wanneer u in een van de andere wijken in Leerdam komt wonen, verzoeken wij u een huisarts te vinden in de betreffende wijk. Dit geldt ook voor mensen uit de wijk Broekgraaf. Inschrijving is alleen mogelijk als u zich tegelijkertijd ook laat uitschrijven bij uw huidige huisarts. U moet daar zelf zorg voor dragen. 

  Het inschrijfformulier kunt u invullen en inleveren bij de assistente aan de balie. Na inschrijving wordt een kennismakingsgesprek op prijs gesteld.

 • De Huisartsenpraktijk Poort van West doet mee aan de NIVEL Zorgregistraties Eerste Lijn door het verstrekken van gegevens over de geleverde zorg aan het NIVEL. Het NIVEL is het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg in de Eerste Lijn. Het doel van de NIVEL Zorgregistraties is om met behulp van zorggegevens een compleet beeld te krijgen van de gezondheid en zorg in de Nederlandse samenleving. Veel huisartspraktijken en andere zorgverleners in de eerste lijn werken daaraan mee.

  De NIVEL Zorgregistraties besteden veel zorg aan de bescherming van de privacy van patiënten en deelnemende zorgverleners. Uw gegevens worden bij het NIVEL vertrouwelijk behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Onderzoekers krijgen geen identificerende informatie zoals uw naam, adres of uw Burgerservicenummer. De resultaten van het onderzoek zijn nooit herleidbaar tot individuele personen.

  Voor nadere informatie: http://www.nivel.nl/zorgregistraties

 • Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Klik op onderstaande link om welke rechten en plichten het gaat.

  Privacyreglement van onze praktijk


  Aanvraagformulier medische gegevens

  Volgens de AVG-wet bent u als patiënt gerechtigd uw medische gegevens in te zien, af te drukken, te corrigeren of te vernietigen.

  U kunt daarvoor op onderstaande link klikken, het formulier uitprinten en invullen. Vergeet niet uw legitimatie mee te brengen als u het bij de praktijk komt inleveren.

  AANVRAAGFORMULIER-INZAGE

 • 1. Inzage in uw dossier
  U heeft als patiënt de mogelijkheid om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt.

  Na overlijden
  Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

  Afspraak maken voor inzage in dossier
  Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en/of zaken toelichten.

  2. Kopie medisch dossier
  Als u een kopie van uw medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente.

  Kosten
  Het aanvragen van afschriften van het medisch dossier brengt kosten met zich mee tot  100 kopieën €0,23 per kopie tot een maximum van €4,50 per verzoek.

  Legitimatie
  Als u de kopieën ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs; een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Voor meer informatie over ‘Inzage in uw dossier’ kunt u de betreffende brochure bestellen of downloaden via http://www.npcf.nl

  3. Overdracht van uw dossier
  Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts). Bij het uitschrijven bij uw huisarts kunt u uw dossier naar uw nieuwe huisarts laten opsturen. Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier.

 • Wij doen ons best u zo goed mogelijk te helpen, maar het kan voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. Als dit zo is, horen we dit graag van u om samen met u naar een oplossing te zoeken. Neem contact op met de praktijkassistente of vul een klachtenformulier in. Na ontvangst van uw klacht zal de betreffende zorgverlener, één van de huisartsen of onze klachtencoördinator binnen 2 werkdagen contact met u opnemen.

  Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van de  ‘Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg’. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229100.

  Stuurt u liever uw klacht per post? Om deze goed in behandeling te kunnen nemen, is het belangrijk dat u een duidelijke omschrijving geeft, wanneer de gebeurtenis plaatsvond en waarover u niet tevreden bent. Vergeet u niet uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. U kunt uw klacht sturen naar: SKGE, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven

 • Vergeetachtigheid en geheugenverlies zijn verschillende problemen. Als u zich zorgen maakt over uw eigen geheugen of dat van iemand in uw directe omgeving, maak dan een afspraak bij één van de huisartsen. Er zal dan worden uitgezocht wat er precies aan de hand is.

  Eén van de praktijkmedewerkers, Maja van Donselaar, heeft dementie als extra aandachtsgebied. Zij kan helpen de juiste diagnose te stellen, en zij begeleidt patiënten die dementerend zijn en hun familie. Ook kunt u bij haar terecht voor aanvullende informatie over deze ziekte.

  Een informatieve website over dit onderwerp is http://www.dementie.nl

 • Kan de dokter op de huisartsenpost mijn dossier inzien?

  De Huisartsenpraktijk ‘Poort van West’ is aangesloten bij het Landelijk Schakelpunt. Het Landelijk Schakelpunt is een beveiligd, digitaal netwerk tussen huisartsen, huisartsenposten en apotheken om medische gegevens uit te wisselen. Dit kan nuttig zijn indien u onverwacht terechtkomt in de spreekkamer van een onbekende arts.
  Uw medisch dossier kan echter alleen geraadpleegd worden als u daar vooraf toestemming voor gegeven hebt.
  Voor verdere informatie verwijzen we u naar de website http://www.vzvz.nl/informatiepunt.


  Waarom vraagt de assistente waarom ik een afspraak met de huisarts wil maken?

  Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.


  Moet ik betalen voor een bezoek aan de huisarts?

  Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts en/of de huisartsenpost gaat.  Maar als er medicatie wordt voorgeschreven, of als er aanvullend onderzoek wordt aangevraagd dan gaat dit wel ten koste van uw eigen risico. En dit geldt ook voor het bezoek aan ziekenhuis of medisch specialist.


  Kan ik voor een medische verklaring bij mijn huisarts terecht?

  De KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken, een auto te besturen, naar school te gaan, goed voor de kinderen te zorgen, is terecht een geboekte reis geannuleerd of heeft iemand recht op een parkeervergunning of aangepaste woonruimte?

  Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts. De onafhankelijke arts kan een eigen beoordeling maken van de situatie. Zo nodig kan de onafhankelijke arts, met toestemming van de patiënt, extra informatie opvragen bij de behandelend arts(en).

  Uitleg KNMG